Ceantar Scannán na Gaillimhe Scéim Meantóireachta don Lucht Scannánaíochta Gaeilge 2023 – Cuir isteach Iarratas anois

Irish Language Mentorship Banner as Gaeilge
Irish Language Mentorship Banner as Gaeilge

Date posted:

04.09.2023

Tags:

 • as Gaeilge
 • galway city of film
 • Irish Language Mentorship

Share:

Tá Scéim Meantóireachta Gaeilge don bhliain 2023 á seoladh ag Ceantar Scannán na Gaillimhe, faoi cheannas Ardán agus le tacaíocht ó Chomhairle Cathrach na Gaillimhe, Comhairle Chontae na Gaillimhe agus an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Gaeltachta, Spóirt agus Meán. Tá d’aidhm leis an scéim cuidiú leis an lucht inniúlachta atá i mbéal NUATHIONSCANTA nó i mbéal FORBARTHA agus iad ag obair ar thionscadal agus/nó ag saothrú ar mhaithe lena slí bheatha a thabhairt chun cinn nó le forbairt phearsanta a dhéanamh mar dhaoine a thugann faoin scannánaíocht i nGaeilge in Éirinn.

Tá an scéim dírithe ar dhá leibhéal maidir le rannpháirtithe agus an cumas scannánaíochta, ar dhaoine atá ag féachaint le tús a chur le ré ghairme i mbun scannánaíocht bheo-aisteoireachta agus scannánaíocht faisnéise a dhéanamh i nGaeilge agus ar dhaoine atá ag féachaint le céim eile chun cinn a thabhairt sa réimse sin.

D’fhonn an leibhéal is fearr a d’oirfeadh duit féin, léigh níos mó faoin dá shraith thíos agus faoi na coinníollacha maidir le hiarratasóirí.

Meantóireacht don Lucht Inniúlachta Nua nó Nuathionscanta

Tá an scéim meantóireachta seo dírithe ar dhaoine nua den lucht inniúlachta nó ar dhaoine atá ag tosú ar an mbunleibhéal, atá ag tosú ón tús agus/nó i dtús a ré gairme maidir le gearrscannáin bheo-aisteoireachta Ghaeilge a dhéanamh.

Fáiltítear roimh dhaoine den lucht inniúlachta atá ag athrú ó shaothrú eile go saothrú trí Ghaeilge, agus/nó roimh dhaoine a bhfuil fianaise ar a thugtha atá siad don scannánaíocht agus ar mian leo tairbhe a bhaint as meantóireacht chomhchéime i nGaeilge.

Meantóir 1Mairéad Ní Thréinir (Cumasc; Seisiúin sa Black Gate, Éire Eile)

Meantóir 2 – Daniel Butler (im Eile, Conriochtaí)

CÉ ATÁ IN ANN IARRATAS A DHÉANAMH?

Ní mór don iarratasóir maidir leis an scéim seo:

 • A bheith díocasach cruthaitheach agus ag féachaint le tús a chur le ré ghairme i mbun scannánaíocht i nGaeilge
 • A bheith toilteanach leas a bhaint as an tréimhse mheantóireachta i mbun scannán a léiriú nó i mbun forbairt phearsanta mar scannánaí.
 • A bheith níos mó ná 18 mbliana d’aois tráth nach bhfuiltear cláraithe ar chúrsa oideachais.
 • A bheith ina G(h)aillimheach nó lonnaithe/ag obair i gCathair na Gaillimhe nó sa Chontae.
 • A bheith inniúil ar oibriú go gairmiúil i nGaeilge. (Ní leor togra cruthaitheachta a bheith i nGaeilge, ní foláir freisin an Ghaeilge a úsáid mar phríomhtheanga léiriúcháin ar an láthair scannánaíochta.)

Ní gá taithí roimh ré ar obair léiriúcháin ach iarrfar ar iarratasóirí ráiteas pearsanta a chur ar fáil lena gcuirtear bonn faoi na coinníollacha thuas a shásamh.

Meantóireacht don Lucht Inniúlachta atá i mBéal Forbartha maidir le Scannáin Faisnéise

Daoine inniúla atá ag obair i dtionscal na scannánaíochta agus/nó na teilifíse mar scríbhneoir, stiúrthóir, léiritheoir nó mar dhuine den chriú, ag a bhfuil gearrscannán Faisnéise Gaeilge á fhorbairt nó daoine inniúla atá i mbéal forbartha agus ar mian leo díriú ar fhorbairt a ré gairme nó a gcuid scileanna i mbun Scannánaíocht Faisnéise a dhéanamh i nGaeilge.

Meantóir 1 – Rachel Moriarty (Roise & Frank, Traders)

Meantóir 2 – Luke McManus (North Circular, Crainn na hÉireann)

CÉ ATÁ IN ANN IARRATAS A DHÉANAMH?

Ní mór don iarratasóir maidir leis an scéim seo:

 • Aon saothar amháin Gaeilge ar a laghad, agus ceithre shaothar Gaeilge ar a mhéid, a bheith déanta aige/aici go dtí seo NÓ
 • A bheith ag feidhmiú agus seanbhunaithe mar dhuine den Chriú agus a bheith i mbun aistriú gairme chun tabhairt faoi Scannáin Faisnéise Ghaeilge a scríobh, a stiúradh nó a léiriú.
 • A bheith níos mó ná 18 mbliana d’aois tráth nach bhfuiltear cláraithe ar chúrsa oideachais.
 • A bheith ina G(h)aillimheach nó lonnaithe/ag obair i gCathair na Gaillimhe nó sa Chontae.
 • A bheith inniúil ar oibriú go gairmiúil i nGaeilge. (Ní leor togra cruthaitheachta a bheith i nGaeilge, ní foláir freisin an Ghaeilge a úsáid mar phríomhtheanga léiriúcháin ar an láthair scannánaíochta.)

Iarrfar ar iarratasóirí ráiteas pearsanta & CV a chur ar fáil lena gcuirtear bonn faoi na coinníollacha thuas a shásamh.

AN MODH IARRATAIS

Seol iarratas maidir leis an scéim seo chuig admin@ardan.ie faoin spriocdháta faoi 5pm an 2 Deireadh Fómhair, 2023 agus luaigh sa líne maidir le hábhar na teachtaireachta ‘MEANTÓIREACHT – TIONSCNAMH’ nó ‘MEANTÓIREACHT – FORBAIRT’ ag brath ar an tsraith ar mian leat cur isteach uirthi.

Nithe is ceart a chur leis an iarratas:

 • CV reatha
 • Ráiteas pearsanta ina mínítear an chúis go mbeadh an scéim seo tairbheach duitse. (500 focal nó níos lú). (Suas le dhá leathanach AR A MHÉID nó ráiteas físeáin suas le 3 nóiméad)
 • Nasc le haon saothar roimhe seo a bhaineann le hábhar

An Próiseas Roghnúcháin

Painéal daoine, ar a mbeidh ionadaithe de chuid Ardán agus measúnóirí neamhspleácha, a dhéanfaidh na hiarratais a mheas.

Breis eolais

Baineann solúbthacht le struchtúr na dtréimhsí meantóireachta, ó thaobh ionad, dátaí, líon na seisiún agus caidreamh ar líne nó ar aon láthair, ag brath ar chúinsí na meantóirí agus na meantaithe.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi na meantóirí déan teagmháil le admin@ardan.ie

Cláraigh go bhfaighidh tú an nuachtliti Ardán.

Daniel Butler

Stiúrthóir as Gaeltacht Dhún na nGall é Daniel, cainteoir Gaeilge a bhfuil gradaim buaite aige as saothar dá chuid i nGaeilge agus i mBéarla.

Áirítear orthu sin, gradam LUMI ag Féile Scannánaíochta Bhéal Feirste maidir le Leave The Road Behind You a rinneadh le cistíocht ó RTÉ agus gradam don Stiúrthóir Nua is Fearr ag Gradaim Shark i gCionn tSáile maidir le físeáin cheoil don ghrúpa rapála Gaeilge KNEECAP.

Cuireadh an gearrscannán Gaeilge dá chuid, Bean Feasa, bunaithe ar scéalta seanchais as Dún na nGall, ar taispeáint den chéad uair ag an bhféile Screamfest in Los Angeles sular bronnadh an gradam don Ghearrscannán Éireannach is Fearr ar an saothar ag Féile Scannánaíochta an Fheabhail, gradam lena ngabhann cáilíocht maidir lena mheas i ndáil le Gradaim Oscar.

Le gairid, ainmníodh Daniel maidir le Gradam Fionnachtana ag Féile Idirnáisiúnta Scannánaíochta Bhaile Átha Cliath i mbliana agus cuireadh ar ghearrliosta é maidir le Céim Eile, scéim drámaíochta teilifíse de chuid TG4 maidir le dráma Gaeilge faoin teideal Conriochtaí (Cubs).

Luke McManus

Stiúrthóir agus léiritheoir as Éirinn é Luke McManus atá lonnaithe i mBaile Átha Cliath. Bhí sé ina stiúrthóir ar thionscadail éagsúla thar ceann NBC, Netflix, RTÉ, TG4, Virgin Media TV, TV3, Al Jazeera, Bord Scannán na hÉireann agus Channel 4 ar bronnadh gradaim orthu, ceithre cinn de ghradaim IFTA, gradam ag féile na Meán Ceilteach agus Gradam Radharc ina measc.

Áirítear ar na saothair a ndearna sé stiúrthóireacht orthu North Circular, Stories From The Street, Jump Girls, I Am Immigrant, Crainn na hÉireann, Jump Boys, Arkle, Making a Museum: The Story of MoLI, Dermot Bannon & The Big Build agus Féile Dreams.

Taispeánadh North Circular, an chéad fhadscannán faisnéise de chuid Luke ina stiúrthóir, ag féilte iomadúla ar fud an domhain, agus bronnadh ocht gcinn de ghradaim ar an saothar lena linn sin, ina measc an Grand Prix ag FIPADOC agus gradam an American Cinematographer Award ag féile scannánaíochta Salem. Leanadh á thaispeáint ar feadh fiche seachtaine as a chéile sna pictiúrlanna in Éirinn, tréimhse níos faide ná aon scannán dá leithéid roimhe sin.

Ba é The Lonely Battle of Thomas Reid an chéad fhadscannán dá chuid ina léiritheoir dó. Taispeánadh sin den chéad uair riamh i bPríomhchomórtas IDFA sa bhliain 2018, bronnadh Gradam George Morrison don Fhadscannán Faisnéise is Fearr air ag Gradaim Scannánaíochta & Teilifíse na hÉireann agus an Gradam don Scannán Éireannach is Fearr ag Féile Idirnáisiúnta Scannánaíochta Bhaile Átha Cliath.

Mairéad Ní Thréinir

Léiritheoir agus stiúrthóir scannán faisnéise í Mairéad Ní Thréinir atá lonnaithe i nGaillimh agus a bhfuil níos mó ná deich mbliana caite aici ag saothrú i réimse na scannánaíochta agus na teilifíse. D’oibrigh sí ar scéalta a chuaigh i gcion agus i bhfeidhm ar an lucht féachana ag BBC, Channel 4, TV3, TG4, agus ag féilte scannánaíochta ar fud an domhain.

Tar éis tréimhse staidéir i nGaillimh, chuir Mairéad tús lena ré ghairme i mBéal Feirste ar Scéim Oiliúna Léiritheoirí Scáileán Thuaisceart Éireann & an Chiste Craoltóireachta Gaeilge sa bhliain 2015.

Léirigh sí uaireanta an chloig fada de chláracha teilifíse ina dhiaidh sin le Below The Radar TV, sraitheanna de na hirischláracha Gaeilge I Lár an Aonaigh agus An Focal Scoir san áireamh.

Bhuaigh an chéad ghearrscannán faisnéise dá cuid, Tit for Tatt, an Gradam don Ghearrscannán Faisnéise is Fearr ag Féile Scannánaíochta na Gaillimhe sa bhliain 2017 agus craoladh ina dhiaidh sin é ar BBC Thuaisceart Éireann mar chuid den tsraith sheanbhunaithe True North. Thug TG4 coimisiún di maidir leis an gcéad scannán faisnéise uair an chloig dá cuid, Scéal na Beatha, agus ainmníodh an saothar ina dhiaidh sin maidir le Gradam ag Féile na Meán Ceilteach agus Gradam RTS Thuaisceart Éireann.

Áirítear ar na saothair is deireanaí le Mairéad, leithéidí Cumasc; Seisiúin sa Black Gate, sraith faisnéise ceoil a craoladh ar TG4 agus Éire Eile, sraith gearrscannán faisnéise do Sheinnteoir TG4 á cur i láthair ag DJ Shampain. Tá fadscannáin éagsúla faisnéise á bhforbairt aici faoi láthair le Fís Éireann.

Rachel Moriarty

Stiúrthóir ar scannáin agus ar chláracha teilifíse i réimsí na drámaíochta agus na faisnéise, í Rachel Moriarty, a bhfuil gradaim buaite aici as a cuid saothair, ina measc gradam de chuid Irish Screen America agus dhá ghradam IFTA.

Cuireadh Traders, fadscannán a ndearna sí comhscríobh agus comhstiúrthóireacht ina leith, ar taispeáint i bpictiúrlanna na hÉireann sa bhliain 2017 agus cheannaigh HBO ina dhiaidh sin é. Bronnadh gradaim ar an saothar ag féilte sa Bhruiséil, i mBéal Feirste agus in Los Angeles. Is iomaí gradam a bhuaigh scannán eile dá cuid, Róise & Frank (2022), mar shampla Gradam an Lucht Féachana ag an Santa Barbara Film Festival 2022, Gradam an Lucht Féachana ag an Sonoma International Film Festival 2022, Gradam don Chompántas is Fearr ag Féile Idirnáisiúnta Scannánaíochta Bhaile Átha Cliath 2022, Gradam don Fhadscannán is Fearr agus Gradam don Stiúrthóir (Fadscannáin) is Fearr agus Gradam don Bhanaisteoir (Fadscannáin) is Fearr ag Féile Scannánaíochta Chathair Stócólm, agus Gradam don Scríbhneoir Fadscannáin Mná is Fearr ag Féile na mBan i bPáras 2022.

Ar an ngradam is deireanaí a bronnadh ar an saothar, tá Gradam an Lucht Féachana ag Féile Scannánaíochta Cambria, 2023. Ainmníodh an scannán maidir le sé cinn de Ghradaim IFTA sa bhliain 2023, na gradaim don Scannán is Fearr, don Stiúrthóir is Fearr agus don Script Scannáin is Fearr ina measc. Bronnadh an gradam don Bhanaisteoir is Fearr ar Bhríd Ní Neachtain a bhí i bpríomhpháirt Róise.