TG4, Ardán and Galway City of Film announce inaugural Irish Language Doc Funding Award

Tags:

  • documentary
  • funding

TG4, Ardán and Galway City of Film are delighted to announce the inaugural TG4 / Ardán Short Documentary Film / Gearrscannán Funding Awards. 

Two teams will be awarded funding to produce and deliver a Short Film Documentary as Gaeilge. This award is open to filmmaking teams from Galway City and County and/or films produced in Galway City and County. 

This Irish language bursary is aimed at emerging / intermediate filmmakers, who have delivered more than two documentaries to date. Successful applicants will be given a bursary of €15,000 to help them make a short documentary of between 10 and 19 minutes in duration.  

 TG4 and Ardán are looking for contemporary content that reflects the interests and life experiences of today’s diverse Irish generation. Ideas pitched should be bold, creative and original in their style, content and treatment to entertain, enthuse, challenge, engage and provoke Gen Z audiences. All content pitched should work naturally in the Irish language, appealing primarily to those who speak Irish regularly but with the ability to attract a wider national audience with its tone, humour and relevance. 

The scheme is an opportunity for a team to apply for an award of €15,000 to produce a Documentary short film of up to 19 minutes in length. Each team must include a Writer, Director and Producer to apply.  No person can do more than two roles on the project. 

The creative team must include at least two members with fluent Irish, one of which must be the Director, Writer or Editor.  

Each application will be independently assessed, with up to six teams being invited to an interview to pitch their film to a panel including native Irish speakers.   

Two teams will be selected to take part in the Scheme and the successful candidates will be provided with mentorship and guidance from a host of experienced industry professionals. 

Please read the Guidelines for more information & requirements. 

Applications close at 3PM Monday 29th August 2022 

Scheme Partners, TG4, Ardán, Galway City & County Councils, Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media, FÍS Eireann / Screen Ireland 

Please read the Guidelines carefully.  

The online application form with guidelines can be found here .

For further information please email eibh@ardan.ie 

Tá ríméad ar TG4, Ardán agus Galway City of Film Dámhachtainí Maoinithe Gearrscannán TG4/ Ardán a fhógairt den chéad uair.  

Bronnfar maoiniú ar dhá fhoireann chun Gearrscannán Faisnéise i nGaeilge a léiriú agus a sheachadadh. Tá an gradam seo oscailte d’fhoirne scannánaíochta ó Chathair agus ó Chontae na Gaillimhe agus/nó do scannáin a léiríodh i gCathair nó i gContae na Gaillimhe. 

Tá an sparánacht Ghaeilge seo dírithe ar scannánóirí atá ag teacht chun cinn / atá ag leibhéal idirmheánach agus a bhfuil níos mó ná dhá chlár faisnéise curtha ar fáil acu go dtí seo. Tabharfar sparánacht €15,000 do na hiarratasóirí a n-éireoidh leo chun cabhrú leo clár faisnéise gairid idir 10 agus 19 nóiméad a dhéanamh.  

Tá TG4 agus Ardán ag lorg ábhar atá comhaimseartha agus a léiríonn spéiseanna agus eispéiris saoil na nglúnta éagsúla atá in Éirinn sa lá atá inniu ann. Ba chóir na smaointe a chuirtear chun cinn a bheith teanntásach,  cruthaitheach agus úrnua ó thaobh stíle, ábhair agus láimhseála de, d’fhonn siamsaíocht a chur ar fáil do lucht féachana Ghlúin Z, iad a spreagadh, a ndúshlán a thabhairt agus iad a mhealladh agus a shaighdeadh. Ba chóir go n-oibreodh an t-ábhar ar fad go nádúrtha i nGaeilge, go meallfadh sé go príomha iad siúd a labhraíonn Gaeilge go rialta ach go mbeadh ar a chumas chomh maith lucht féachana náisiúnta níos leithne a mhealladh lena thon, greann agus ábharthacht. 

Tugann an scéim deis d’fhoireann iarratas a dhéanamh ar dhámhachtain €15,000 chun gearrscannán Faisnéise suas le 19 nóiméad ar fhad a léiriú. Chun iarratais a dhéanamh caithfidh Scríbhneoir, Stiúrthóir agus Léiritheoir a bheith i ngach foireann. Ní féidir le duine ar bith níos mó ná dhá ról a ghlacadh sa tionscadal. 

Ní mór beirt bhall ar a laghad a bhfuil Gaeilge líofa acu a bheith ar an bhfoireann chruthaitheach, caithfidh duine acu seo a bheith ina Stiúrthóir, Scríbhneoir nó Eagarthóir.  

Déanfar measúnú neamhspleách ar gach iarratas agus tabharfar cuireadh do suas le sé fhoireann chuig agallamh d’fhonn a scannán a chur os comhair painéil ar a mbeidh cainteoirí dúchais Gaeilge.   

Roghnófar dhá fhoireann le páirt a ghlacadh sa Scéim agus cuirfidh gairmithe ón tionscadal, a bhfuil taithí acu, meantóireacht agus treoir ar fáil do na hiarrthóirí a n-éireoidh leo. 

Léigh na Treoirlínte le haghaidh tuilleadh eolais agus na riachtanas. 

Dúnfar na hiarratais ag 3PM Dé Luain 29 Lúnasa 2022 

Comhpháirtithe Scéime: TG4, Ardán, Comhairlí Cathrach agus Contae na Gaillimhe, An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán 

#CeantarScannán #GalwayCityofFilm 

Léigh na Treoirlínte go cúramach le do thoil.  

Is féidir an fhoirm agus treoirlínte iarratais ar líne a fháil anseo.

Le haghaidh tuilleadh eolais seol ríomhphost chuig eibh@ardan.ie  

Department of Culture Logo
Department of Culture Logo